സൗജന്യ ആസ്ത്മ , അലർജി രോഗ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ്


സൗജന്യ ആസ്ത്മ , അലർജി രോഗ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ് ജൂലൈ 30 നു രാവിലെ 9 മുതൽ 1 വരെ. ശ്വാസകോശ രോഗ വിദഗ്ധ ഡോ വേണി കൃഷ്ണ നേതൃത്വം നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്SBM hospital, Karunagappally, Kollam Dist, Kerala, India.Email : sbmhospital11@gmail.com 
Website : http://sbmhospital.com/ 
Contact Number : +91-7591965525, 0476-2620303