ഓരോ പുതിയ ജീവനും ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാർഥനയാണ് ,പ്രദീക്ഷയാണ്


ഞങ്ങളുടെ ചികിത്സയിലൂടെ ഇതുവരെ 3000 ദമ്പതികളുടെ 
സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു. അടുത്തത് നിങ്ങളാകുവാൻ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപെടുക 
Email : sbmhospital11@gmail.com
Website : http://sbmhospital.com/