ഡെങ്കിപ്പനിയെ പ്രതിരോധിക്കാം


വ്യക്തി ശുചിത്വത്തോടൊപ്പം പരിസര ശുചിത്വവും 
ശീലമാക്കി പകർച്ച വ്യാധികളെ നമുക്കൊരുമിച്ച് നേരിടാം.
Contact Number : +91-7591965525, 0476-2620303 
Email : sbmhospital11@gmail.com, Website : http://sbmhospital.com/