അമ്മതൻ പരിലാളനം പോലെ


അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ
മേൽനോട്ടത്തിൽ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ 
സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഈ 24x7 Neonatal Intensive Care Unit (NICU) .
Contact Number : +91-7591965525, 0476-2620303 
Email : sbmhospital11@gmail.com
Website : http://sbmhospital.com/